Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu 2/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” trwającego od 3 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.

21.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach konkursu 2/4.1.4/2019 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Spośród 71 złożonych wniosków, dokonano oceny 65 z nich, z czego:
Dnia 20 lipca 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 19 projektów. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 77 491 534,50 PLN.

Dodatkowo, 40 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 6 wniosków zostało wycofanych z oceny. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 2/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne”

Wstecz