Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu

28.02.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 23 lutego 2020 r. zakończyła się ostatecznie ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 28 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 11 wniosków uzyskało ocenę negatywną, 17 wniosków uzyskało ocenę pozytywną.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawców w najbliższym czasie pocztą tradycyjną.

Wstecz