II konkurs strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG - informacja dla Wnioskodawców

11.01.2016

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu dofinansowania dla projektów w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, w ciągu 90 dni od dnia otrzymania decyzji powinni złożyć w NCBR umowy o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wzory umów do wypełnienia wraz z wytycznymi zostaną Wnioskodawcom przesłane w formie elektronicznej przez opiekunów projektów na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku o dofinansowanie (osoba do kontaktu). Przygotowana przez Wnioskodawców wersja elektroniczna dokumentów będzie weryfikowana w NCBR, po czym Wnioskodawcy otrzymają ostateczną wersję umowy do wydruku.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:

 1. Podpisane przez osoby uprawnione dwa egzemplarze umowy o wykonanie i finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami (harmonogram wykonania projektu, kosztorys, wykaz aparatury, harmonogram płatności) oraz wykazem źródeł finansowania wkładu własnego. Wnioskodawcy zobowiązani są do przekazania do Centrum dokumentów potwierdzających deklarowany we Wniosku wkład własny, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu II konkursu programu BIOSTRATEG. 
  Umowa powinna być parafowana przez kierownika projektu na każdej stronie; załącznik nr 1 – opis projektu zostanie dołączony przez NCBR z systemu OSF. 
  Umowa, Załączniki do umowy, Wykaz źródeł finansowania wkładu własnego.
 2. Umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego (zgodnie z rekomendacjami NCBR). W części dotyczącej podziału praw własności intelektualnej Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 3. Oświadczenie woli (oryginał oświadczenia załączonego do wniosku).
 4. Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dotyczy każdego przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej) - wzór do pobrania.
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną (dotyczy każdego przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej) - wzór do pobrania.
 6. Wszystkie  zaświadczenia  o  pomocy  de  minimis,  jakie Wnioskodawca  otrzymał  w  roku,  w  którym  ubiega  się  o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (jeśli dotyczy) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (dotyczy każdego przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy de minimis) - wzór do pobrania.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy każdego przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis) - wzór do pobrania.
 8. Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych/kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty, w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy (dotyczy średniego i dużego przedsiębiorstwa wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej i każdego przedsiębiorcy wnioskującego o udzielenie pomocy de minimis).
 9. Oświadczenie dotyczące zgody lub zezwolenia na prowadzenie badań wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa (wzór do pobrania).
 10. Oświadczenie o rzetelnym wydatkowaniu środków publicznych (wzór do pobrania).
 11. Weksel wraz z załącznikami (wzór do pobrania).
 12. Upoważnienia (jeśli umowa lub dokumenty zostały podpisane przez osoby działające na podstawie upoważnień).
 13. Ogólne warunki  realizacji Projektu (OWU) - załącznik nr 2 do umowy (wzór do pobrania)
 14. Klauzule specjalne - załącznik nr 7 do umowy (wzór do pobrania).

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących przygotowania dokumentów, prosimy o kontakt z opiekunami projektów.

Wstecz