Informacja dla realizujących projektu w ramach Programu Biostrateg

07.09.2016

Szanowni Państwo,

z uwagi dużą liczbę składanych wniosków o wprowadzenie zmian w realizowanych Projektach informujemy, że zmiany mogą być dokonywane jedynie w drodze wyjątku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Propozycje zmian podlegają ocenie i Centrum może nie wyrazić zgody na ich wprowadzenie. Projekty powinny być realizowane zgodnie z zaplanowanym we wniosku projektowym harmonogramem i kosztorysem.

Zmiany niewymagające zgody NCBR, niestanowiące zmiany Umowy o dofinansowanie, przedstawione są w par. 10 ust. 4 Umowy (Umowy zawarte w ramach I konkursu Programu Biostrateg) oraz w par. 4 ust.4 Warunków Ogólnych Realizacji Projektu (Umowy zawarte w ramach II konkursu Programu Biostrateg).

Jeśli jednak zmiany przekroczą limity określone w wyżej wymienionych punktach Umowy, wówczas podlegają szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej.

Wszelkie wydatki ponoszone w ramach Projektu powinny być merytorycznie uzasadnione i mieć ścisły związek z jego realizacją. Decyzja o zakupie aparatury naukowo-badawczej nieujętej we wniosku projektowym powinna być poprzedzona wnikliwą analizą dotyczącą konieczności zakupu danego sprzętu, uwzględniającą:

  • możliwość wykorzystania sprzętu posiadanego przez konsorcjum,
  • możliwość zakwalifikowania do kosztów Projektu rat amortyzacyjnych (zamiast kosztu zakupu),
  • możliwość zlecenia usługi podmiotowi zewnętrznemu.

Pragniemy także poinformować Państwa, że w trakcie realizacji Projektu będą Państwo zapraszani do siedziby Centrum w celu przedstawienia Komitetowi Sterującemu Programu Biostrateg postępów w realizacji Projektu. 

Wstecz