III konkurs strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG - odwołania

07.06.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach III konkursu programu BIOSTRATEG Komisja Odwoławcza Rady Centrum pozytywnie rozpatrzyła dwa odwołania Wnioskodawców dotyczące wniosku nr ID 345176 oraz 344324, uchylając w całości zaskarżone decyzje w sprawie nieprzyznania środków finansowych i przekazując sprawę do  ponownego rozpatrzenia Dyrektorowi NCBR.

Ww. wnioski zostały poddane ponownej ocenie, zgodnie z Regulaminem III  Konkursu Programu Biostrateg.

W wyniku przeprowadzonej oceny eksperckiej wniosek nr 345176 otrzymał negatywną ocenę merytoryczną, natomiast wniosek nr 344324  uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, jednak nie znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do finansowania.

Wstecz