Wyniki III Konkursu w ramach Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

08.03.2017

DYREKTOR

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza wyniki III Konkursu

w ramach Programu:

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

w obszarach problemowych:

I. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym  uwzględnieniem gospodarki wodnej;

II. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

III. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni  produkcyjnej;

IV. Leśnictwo i przemysł drzewny.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy do Państwa wiadomości listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie, w tym 16 wniosków ocenionych najwyżej – rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 10 Regulaminu III konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą, a treść recenzji zostanie udostępniona w systemie OSF.

Odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu III konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Zgodnie z rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu III konkursu, odwołania można składać wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Wstecz