Wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów w ramach IX edycji Programu LIDER

13.08.2018

Uprzejmie informujemy, że Zespół Kwalifikacyjny Programu LIDER w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska – Przewodnicząca Zespołu
 • dr hab. n. o zdr. inż. Aleksander Owczarek – Wiceprzewodniczący Zespołu


oraz członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • prof. dr hab. Wojciech Nasalski
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Przewłocka
 • dr hab. inż. Artur Bartosik
 • dr hab. inż. Justyna Cybulska
 • dr hab. Norbert Jankowski
 • dr hab. Ewa Karwowska
 • dr hab. Anna Żaczek
 • dr hab. Marcin Żemigała
 • dr inż. Arkadiusz Dyjakon
 • dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda


zakończył prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektów, złożonych w ramach Programu LIDER – IX edycja. W dniach 11-13.07.2018 r. oraz 18-20.07.2018 r., podczas posiedzeń Zespołu, przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 70 Wnioskodawcami zakwalifikowanymi do drugiego etapu oceny merytorycznej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu (pkt V.1 lit. i) oceny uzyskane w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej są decydujące dla ustalenia finalnej listy rankingowej projektów. Wyniki I i II etapu oceny merytorycznej nie są sumowane.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podejmie decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania finansowania na realizację projektu na podstawie powyższej listy rankingowej, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w budżecie Centrum w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych.

Lista rankingowa ocenianych wniosków wraz z liczbą punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych

UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach na stronie NCBR zostanie zamieszczona lista wniosków, które w wyniku postępowania konkursowego, decyzją Dyrektora Centrum, otrzymają dofinansowanie.
Przyznane punkty w odniesieniu do każdego ocenianego podczas rozmowy kwalifikacyjnej kryterium oraz uzasadnienie opisowe przyznanej punktacji, wkrótce zostaną udostępnione w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Wstecz