EIG CONCERT-Japan – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w V konkursie

05.04.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2018 r. otwarty został V konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyły się do tej pory 4 konkursy (2 konkursy jako ERA-NET). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie brało udziału w poprzednich konkursach.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu

EIG CONCERT-Japan 5th Joint Call

Temat konkursu

 • Functional Porous Materials

Zakres wsparcia

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Dla polskich jednostek naukowych partner przemysłowy nie jest wymagany.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
 • France: National Centre for Scientific Research (CNRS)
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Spain: State Research Agency AIE - Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (MINECO)
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
 • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS)
 • Czech Republic: Ministry of Education, Sports, Youth and Science (MEYS)
 • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
 • Lithuania: Agency for Science, Innovation & Technology (MITA)
 • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)

Data otwarcia naboru wniosków

02.04.2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków 

11.06.2018 r., godz. 12:00 CEST (godz. 19.00 czasu japońskiego)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.

Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 3 kwietnia 2018 r.: 1 EUR = 4,2087 PLN

Dnia 2 kwietnia 2018 r. nie odbyło się notowanie Europejskiego Banku Centralnego.

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:

Krystyna Maciejko 

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 489

Strona internetowa programu:

Dokumenty do pobrania:

Wstecz