Główne założenia nowego modelu

Program „Bloki 200+” to inicjatywa Zespołu ds. nowych technologii wytwarzania energii NCBR i zarazem kolejna inicjatywa Centrum, która ma na celu wsparcie prac badawczo- rozwojowych realizowanych w obszarze energetyki.
Program będzie realizowany w nowatorskiej formule – zamiast finansowania badań w postaci udzielania grantów na pojedyncze projekty, utworzony zostanie kompleksowy program badawczy. Obejmie on portfolio projektów, które przyczynią się do realizacji głównego celu programu tj. rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeby konkretnego odbiorcy, poprzez zapewnienie rozwiązania technologicznego, które dziś nie jest jeszcze dostępne na rynku.
Oferty mogą składać jednostki naukowe, mikroprzedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP, a także duże przedsiębiorstwa, indywidualnie lub w konsorcjach. Wyłączone z możliwości aplikowania są jedynie podmioty związane kapitałowo z wytwórcami energii elektrycznej, a także te, które już wcześniej uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych na realizację celów związanych z modernizacją bloków energetycznych.

Cel programu 

Celem programu jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych, które pozwolą dostosować bloki energetyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zasady i budżet programu 

W ramach procedury zamówienia w trybie PCP przewiduje się w pierwszej jego części wyłonienie wykonawców projektów, które będą realizowane w trzech fazach: opracowanie koncepcji, weryfikacja koncepcji w skali laboratoryjnej i badanie prototypu w rzeczywistym środowisku testowym.
Do fazy pierwszej zostanie zakwalifikowanych dwunastu wnioskodawców, którzy spełnią wszystkie wymogi formalne kwalifikacji. Do kolejnej fazy ma zostać zakwalifikowanych sześciu wykonawców, a do trzeciej - ostatniej - dwóch.
Całkowity budżet Programu wynosi 190 mln zł.
W pierwszej fazie przewidziano wynagrodzenia na poziomie ok. 100 tys. zł za pozytywnie ocenioną koncepcję. W ramach fazy drugiej, za pozytywnie ocenioną wersję demonstracyjną wynagrodzenie ma wynieść do 2,5 mln zł. Natomiast wynagrodzenie za realizację trzeciej fazy ma wynieść wyniesie max 86,9 mln zł na projekt.
W fazie trzeciej wybrani wykonawcy projektów będą mieli za zadanie przeprowadzi prace B+R w środowisku nielaboratoryjnym , tj. w skali rzeczywistej (w ramach prototypu). Celem tych prac będzie sprawdzenie możliwości zastosowania przygotowywanej metody do wykorzystania w rzeczywistym środowisku pracy bloków, w tym zweryfikowanie czy przygotowywana metoda może być wdrożona i czy przynosi założone skutki oraz jakie efekty mogą być osiągnięte w związku z jej zastosowaniem
Program Bloki 200+ finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach poddziałania 4.1.3.