Główne założenia nowego modelu

Program na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego to pierwszy program uruchomiony przez NCBR w nowym modelu finansowania programów badawczych, oparty o partnerstwo innowacyjne. Polega on na finansowaniu portfolio projektów badawczych, które dążą do odpowiedzi na postawione wyzwanie poprzez realizację jasno określonego celu. Państwo odgrywa rolę inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów.

Partnerstwo innowacyjne, to nowy tryb w ustawie PZP, które NCBR stosuje w praktyce jako pierwsza publiczna instytucja w Polsce. Model ten zakłada, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, zawierane są umowy z kilkoma wykonawcami, którzy następnie równolegle realizują projekty badawcze, jednak po każdym z etapów prac, zamawiający ogranicza ich liczbę, doprowadzając do końca procesu badawczego (etapu prototypu) jedynie jednego, bądź kilku. Ten etap finansowany jest ze środków budżetu UE, które NCBR pozyskał w celu realizacji programu. Kolejnym etapem jest wdrożenie, czyli zakup przez miasta – sygnatariuszy Porozumień o współpracy – określonej liczby produktów. We współfinansowaniu tego etapu będzie uczestniczył NFOŚiGW, który pod koniec 2017 r. zawarł stosowną umowę z NCBR.

W celu realizacji programu NCBR pozyskał do współpracy miasta zainteresowane nabyciem nowoczesnych pojazdów do transportu publicznego. W odpowiedzi na publiczne zaproszenie NCBR oraz w wyniku uzgodnień prowadzonych w 2017 r. nawiązano współpracę z 26 miastami oraz Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, zrzeszającą 41 gmin podmiotami. W efekcie określono wartość i wielkość zamówienia na ponad 1000 innowacyjnych pojazdów.

Cel programu 

Celem programu jest zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego. Stanie się tak dzięki publicznemu wsparciu na opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego, a także kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz modeli biznesowych, które pozwolą na całościową minimalizację kosztów aplikacyjnych i eksploatacyjnych infrastruktury transportu miejskiego.

Budżet programu 

Wartość całkowita zamówienia wynosi ponad 2,3 mld PLN. Część wdrożeniowa, podczas której następuje zakup pojazdów w ramach programu Bezemisyjnego transportu publicznego, oszacowano na ponad 2,2 mld PLN – jest to odpowiedź na zapotrzebowanie miast sygnatariuszy na innowacyjne pojazdy. Część badawcza, finansowana przez NCBR wynosi 100 mln PLN.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych(nr POIR.04.01.03-00-0001/16).