W ramach projektu e-Pionier odebrano dotychczas 6 MVP

1. Excento Sp. z o. o. - Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/tani-system-monitorowania-aktualnego-zanieczyszczenia-powietrza/ 

Opis

Gmina Rumia, została zobligowana do obniżenia emisji pyłu PM10 z indywidualnych systemów grzewczych, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów emisyjnych. Realizacja tego zobowiązania wymaga prowadzenia stałego monitoringu jakości powietrza.
Głównym celem zespołu było opracowanie nisko kosztowego urządzenia, które umożliwiałoby przekazywanie danych o stężeniu pyłu PM10 w czasie zbliżonym do rzeczywistego (również dostępne on-line), tak aby w przypadku przekroczenia stężenia poziomu alarmowego, możliwa była interwencja odpowiednich służb i przekazanie informacji mieszkańcom.
Istotę problemu, z jakim zmierzył się zespół, stanowiło stworzenie systemu do sterowania procesem pomiarowym oraz automatyzacja rejestru i przetwarzania wyników do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy. Kluczowym był także aspekt ekonomiczny rozwiązania. Dostępne na rynku analizatory automatyczne, czy nisko objętościowe mierniki referencyjne, działające zgodnie z normą PN-EN 12341 wiążą się z wysokimi kosztami, które istotnie wpływają na ilość punktów pomiarowych. W efekcie, zespół stworzył tanie mierniki pyłu PM10, które pozwalają monitorować jakość powietrza atmosferycznego. Mierniki są częścią systemu, który pozwala przekazywać pozyskane informacje online w czasie rzeczywistym.
Takie rozwiązanie problemu powinno zainteresować inne urzędy miejskie i gminne, gdzie opisany problem społeczno-gospodarczy występuje i w przyszłości występować będzie. Zespół podejmujący się realizacji tego projektu składa się z doświadczonych fachowców z dziedziny ochrony środowiska, czujników chemicznych, elektroniki i informatyki.

Budżet

Kwota dofinansowania: 497 800,00 PLN

Termin realizacji
Data rozpoczęcia prac: 30.10.2017 r., data zakończenia prac: 31.07.2018 r.
Termin odebrania MVP – wrzesień 2018 r.2. Excento Sp. z o. o. - Trudności w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentami oddziału intensywnej terapii.


http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/program-ulatwiajacy-komunikacje-z-pacjentem/ 

Opis

Wraz z postępem medycyny, dostępnością zaawansowanej technologicznie aparatury ratującej ludzkie życie oraz wzrostem liczby osób wymagających intensywnej opieki, personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego coraz częściej spotyka się z problemem nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy. Pierwszy kontakt z pacjentem nieposługującym się mową może mieć miejsce już w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci z urazami żuchwy, niemi, zaintubowani, po zabiegu tracheostomii, a także osoby porozumiewające się w językach obcych, nie mają możliwości swobodnej komunikacji z personelem medycznym, a co za tym idzie nie mogą odpowiadać na ważne pytania dotyczące stanu ich zdrowia, historii przebytych chorób, zażywanych leków, uczuleń oraz innych aspektów mających istotny wpływ na sposób leczenia.
Głównym celem zespołu było opracowanie rozwiązania, które umożliwi personelowi medycznemu na oddziałach SOR i OIT szybsze stawianie diagnozy przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu psychicznego pacjenta podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego. W tym celu zostały przeprowadzone prace nad stworzeniem listy najczęściej używanych komunikatów. Efektem prac jest stworzenie intuicyjnego oprogramowania pozwalającego na szybki wybór właściwego komunikatu.
Testy z pacjentami pokazały ogromną użyteczność systemu.

Budżet

kwota dofinansowania: 390 895,31 PLN.

Termin realizacji

Data rozpoczęcia prac: 02.11.2017 r., data odebrania MVP: 27.07.2018 r.3. Excento Sp. z o. o. – Wspieranie systemowego tworzenia planów zintegrowanej opieki nad pacjentami Ośrodka Chorób Rzadkich (OCR) działającego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) - opracowanie systemu dla dystrofii mięśniowej Duchenne’a (w oparciu o międzynarodowe wytyczne TREAT - NMD)

Opis

Ośrodek Chorób Rzadkich (OCR) działający w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmuje się diagnostyką i późniejszym leczeniem schorzeń rzadkich uwarunkowanych genetycznie. Do placówki kierowani są pacjenci z terenu całego województwa, jak także i z innych rejonów kraju. W przypadku niektórych chorób jak np. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD) pod opieką jest ponad 90 % z wszystkich pacjentów chorych na DMD do 18 r.ż. z woj. pom.– choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik mięśni kończący się niewydolnością oddechowokrążeniową i śmiercią chorego wieku 23-33 lat). OCR oprócz diagnostyki, odpowiada również za leczenie pacjentów. W sposób zintegrowany jest obecnie w stanie objąć rocznie opieką około 80 pacjentów z DMD.

Kluczowe parametry rozwiązania wytworzonego przez Zespół (funkcjonalności systemu mają umożliwić):

 • wytworzenie i modyfikowanie planu opieki zintegrowanej dla pacjenta z DMD;
 • umożliwienie wnioskowania i poszukiwania korelacji między danymi (na podstawie aktualnych oraz historycznych danych medycznych);
 • dostarczenie danych do systemu on-line (informacje pochodzące od lekarzy specjalistów, opiekunów, rehabilitantów, wyników pochodzących ze sprzętu używanego w badaniach- ekosystem DMD);
 • dystrybucję informacji, zaleceń i wiedzy pomiędzy personelem medycznym i opiekunami;
 • ułatwienie procesu zbierania danych w trakcie trwania badania/wywiadu (w MVP są to badania neurologiczne, dietetyczno-żywieniowe, rehabilitacyjne, kardiologiczne);
 • dystrybucja informacji i zaleceń pomiędzy specjalistami a opiekunami i rehabilitantami;
 • ułatwienie procesu zarządzania procesem opieki (kalendarz, powiadomienia, alarmy);
 • możliwość tworzenia alarmów monodyscyplinarnych i multidyscyplinarnych na przykładzie alarmu kardiologicznego.

Budżet

Kwota dofinansowania: 490 285,83 PLN.

Termin realizacji

Data rozpoczęcia prac: 04.01.2018 r., data odebrania MVP: 30.09.2018 r.4. EduLab Sp z o. o. – Startup Universality


https://universality.io

Opis

Z potrzeby wsparcia zarówno wykładowców jak i studentów w procesie kształcenia i rozwijania umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku zrodził się pomysł stworzenia startupu, który ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy. Zmiany w programach nauczania i bieżące przygotowywanie studentów do aktualnych wymogów rynku stają się wyzwaniem w obliczu dynamicznych zmian w sektorze IT.
Projekt krakowskiego Zespołu odpowiada na problem zgłoszony przez Uniwesytet Jagielloński ale bierze pod uwagę również potrzeby rynku EdTech mając na uwadze postać studenta,i jak i firm z branży IT . Umożliwia studentowi tworzenia realnego CV z próbkami kodu i uaktualnianie go wraz z każdym wykonanym zadaniem. Daje możliwość samodoskonalenia i zdobywania umiejętności z wybranych zagadnień oraz budowanie kompetencji rynkowych których biznes będzie potrzebował w najbliższym czasie. Ukierunkowanie kariery poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji podpowiadające w którym kierunku najlepiej rozwijać swoje zdolności, to innowacyjne rozwiązanie mające na celu kształcenie wykwalifikowanych specjalistów gotowych do pracy wraz z zakończeniem studiów. Zadania wykonywane na zajęciach są odzwierciedleniem realnych oczekiwań i wymagań rynku pracy, stawianych przed specjalistami IT. Stwarzają możliwość szybkiej reakcji na zmiany i łatwego wdrożenia nowego technologicznego przedmiotu nauczania. Platforma daje przez to możliwość realnego monitorowania produktu finalnego Uczelni i jego dopasowania do oczekiwań rynku.
Z perspektywy wykładowcy interaktywna platforma Universality to wirtualny asystent, którego zadaniem jest szybkie planowanie i przygotowywanie atrakcyjnych zajęć dla studentów. Główne atuty interaktywnej platformy Universality to oszczędność czasu, jaki standardowo wykładowca poświęca na przygotowanie ćwiczeń, łatwość ich prowadzenia oraz oceniania postępów nauki studentów.

W najbliżej przyszłości Universality będzie rozwijane poprzez opracowanie, implementację i wdrożenie funkcjonalności AI driven HR- inteligentnego asystenta studenta i rekrutera, który będzie w stanie wytypować kandydatów, którzy najlepiej rokują pod kątem rozwoju w wybranej technologii.

Platforma jest w fazie testów i wdrożeń na następujących Uczelniach: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Uniwersytet Łódźki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Firmy które wyraziły zainteresowanie rozwiązaniem: Microsoft, Infosys Poland, HCL, Miquido, Altkom Akademia S.A., Edge One Solutions, PrimeBit Games SA, Zaven, Reality Games, Work Service S.A., KPT/ Digital Dragons Academy, infoShare Academy Sp. z o.o., SmartShack, Servocode.

Budżet

Kwota dofinansowania: 805 439,72 zł.

Okres realizacji projektu:

data rozpoczęcia prac: 26.09.2017 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP 20.09.2018 r.5.  EduLab Sp. z o. o. – Startup Jobllegro
- https://jobllegro.com/ 

Opis

Rozwój nowych technologii, zmiany pokoleniowe i dynamicznie zmieniające się oblicze gospodarki i biznesu determinują równie dynamiczne zmiany w sektorze edukacji. Kluczowe staje się nie tylko wysokiej jakości wykształcenie na poziomie wyższym, ale i odpowiednie przygotowanie i dopasowanie absolwentów do aktualnych wymagań rynku pracy. Wprowadzenie narzędzi wspierających ten proces staje się rozwiązaniem pożądanym, a z jego efektów korzyści czerpać będą nie tylko uczelnie i absolwenci, ale i przedsiębiorcy, dla których odpowiednio przygotowany i dobrany zespół pracowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Odpowiedzią na problem zgłoszony przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jest rozwijany w strukturach akceleratora eduLAB projekt JOBLLEGRO.
JOBLLEGRO to platforma budująca ekosystem rekrutacyjny na linii uczelnia-biznes, pozwalająca na jednoczesne wsparcie placówek edukacyjnych i firm. Dostarcza uczelniom informacji o aktualnych potrzebach i trendach na rynku pracy, jednocześnie wspierając procesy rekrutacyjne po stronie biznesu.

JOBLLEGRO dla uczelni to wsparcie w długoterminowym planowaniu programów nauczania. Dzięki informacjom z rynku o zapotrzebowaniu na poszczególne specjalizacje i zawody, uczelnia może:

 • weryfikować bieżące programy nauczania pod kątem aktualnych wymagań rynku pracy i odpowiednio je modyfikować
 • identyfikować kluczowe luki kompetencyjne studentów i uzupełniać je we współpracy z otoczeniem biznesowym
 • lepiej przygotować absolwentów i studentów do wejścia na rynek pracy.

Dodatkowym plusem jest możliwość śledzenia losów zawodowych swoich absolwentów. Analiza takich danych może stanowić dodatkowe źródło informacji wspierających planowanie programów studiów.
JOBLLEGRO dla studentów stanowić będzie nieocenione wsparcie przy planowaniu kariery zawodowej:

 • pomoże zidentyfikować luki kompetencyjne
 • podpowie w jakich obszarach warto poszerzać wiedzę teoretyczną i zdobywać wiedzę specjalistyczną
 • pozwoli na szybsze i skuteczniejsze znalezienie pracy
 • umożliwi śledzenie przebiegu procesów rekrutacyjnych, w których biorą udział.

JOBLLEGRO dla biznesu to rozwiązanie bazujące na synergii technologii i doświadczenia użytkowników, zapewniające szybsze, tańsze i skuteczniejsze pozyskiwanie nowych pracowników. Założeniem funkcjonowania JOBLLEGRO jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i zasobów w oparciu o sieciowy model współpracy. Tworząc sieć profesjonalnych rekruterów i zapewniając nieograniczony dostęp do projektów rekrutacyjnych, rozwiązanie umożliwi sprawną wymianę informacji między użytkownikami i szeroki dostęp do kandydatów.

Najbliższe plany JOBLLEGRO to dynamiczny wzrost liczby użytkowników, przyspieszona komercjalizacja na rynku polskim i wprowadzenie rozwiązania na rynki krajów sąsiadujących. (1H 2019 - współpraca z pierwszymi partnerami i rekruterami na Ukrainie; 2020 - Czechy, Słowacja, Niemcy).

Budżet

Kwota dofinansowania: 999 862, 15 zł

Okres realizacji projektu:

data rozpoczęcia prac: 29.01.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 23.12.2018 r.


6.  EduLab Sp. z o. o. – Busy Boss -
https://busy-boss.com/ 

Opis

System BusyBoss to innowacyjne oprogramowanie łączące smartfon z aplikacją webową. Innowacja przedsięwzięcia polega na unikalności tego typu programu – umożliwiającego prostą i wygodną komunikację między sekretarką/asystentem, a prezesem/członkiem zarządu/kierownikiem, korzystającym z telefonu komórkowego. System integruje posiadany przez osobę zarządzającą smartfon z panelem webowym, dzięki czemu pracownik sekretariatu w czasie rzeczywistym jest informowany o potrzebach, działaniach swojego przełożonego. Komunikacja odbywa się na linii smartfon – urządzenie na sekretariacie (najczęściej komputer). Umożliwia to określenie czy prezes/kierownik/członek zarządu w swoim pokoju jest aktualnie zajęty – prowadząc rozmowę telefoniczną przez telefon komórkowy. Wyklucza to kłopotliwe sytuacje, w których sekretarka przerywa pracę, rozmowę, konferencję odbywaną przez przełożonego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA-MANAGERA

 • Oszczędność czasu: około 1h dziennie (w zależności od czasu prowadzonych rozmów oraz wykorzystania pozostałych funkcjonalności aplikacji
 • Poprawa komfortu pracy w gabinecie poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu czynników rozpraszających.
 • Dodatkowy kanał komunikacji z sekretariatem.
 • Poprawę wizerunku pracownika kadry managerskiej jako nowoczesnego i bardziej profesjonalnego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA-PRACOWNIKA SEKRETARIATU

 • Czas oszczędzony na nieefektywnych próbach rozmowy z przełożonym, który w danym momencie może być zajęty rozmową przez telefon, bądź inną ważną i wymagającą skupienie czynnością.
 • Poprawa komfortu pracy w sekretariacie wynikająca z posiadania większej wiedzy na temat dostępności przełożonego oraz zminimalizowania ilości niekomfortowych sytuacji związanych z wchodzeniem do gabinetu w niewłaściwym momencie.

Instytucja zgłaszająca problem/wyzwanie to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Na ww. Uczelni były również przeprowadzone testy. Dodatkowo z rozwiązania korzysta m.in Gmina Lublin.

Budżet

Kwota dofinansowania: 164 087,29 zł

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie akceleracji: 01.10.2018 r., Odebranie MVP: 28.02.2019 r.