W ramach projektu e-Pionier odebrano dotychczas 14 MVP

1. Excento Sp. z o. o. - Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/tani-system-monitorowania-aktualnego-zanieczyszczenia-powietrza/ 

Opis

Gmina Rumia, została zobligowana do obniżenia emisji pyłu PM10 z indywidualnych systemów grzewczych, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów emisyjnych. Realizacja tego zobowiązania wymaga prowadzenia stałego monitoringu jakości powietrza.
Głównym celem zespołu było opracowanie nisko kosztowego urządzenia, które umożliwiałoby przekazywanie danych o stężeniu pyłu PM10 w czasie zbliżonym do rzeczywistego (również dostępne on-line), tak aby w przypadku przekroczenia stężenia poziomu alarmowego, możliwa była interwencja odpowiednich służb i przekazanie informacji mieszkańcom.
Istotę problemu, z jakim zmierzył się zespół, stanowiło stworzenie systemu do sterowania procesem pomiarowym oraz automatyzacja rejestru i przetwarzania wyników do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy. Kluczowym był także aspekt ekonomiczny rozwiązania. Dostępne na rynku analizatory automatyczne, czy nisko objętościowe mierniki referencyjne, działające zgodnie z normą PN-EN 12341 wiążą się z wysokimi kosztami, które istotnie wpływają na ilość punktów pomiarowych. W efekcie, zespół stworzył tanie mierniki pyłu PM10, które pozwalają monitorować jakość powietrza atmosferycznego. Mierniki są częścią systemu, który pozwala przekazywać pozyskane informacje online w czasie rzeczywistym.
Takie rozwiązanie problemu powinno zainteresować inne urzędy miejskie i gminne, gdzie opisany problem społeczno-gospodarczy występuje i w przyszłości występować będzie. Zespół podejmujący się realizacji tego projektu składa się z doświadczonych fachowców z dziedziny ochrony środowiska, czujników chemicznych, elektroniki i informatyki.

Budżet

Kwota dofinansowania: 497 800,00 PLN

Termin realizacji
Data rozpoczęcia prac: 30.10.2017 r., data zakończenia prac: 31.07.2018 r.
Termin odebrania MVP – wrzesień 2018 r.2. Excento Sp. z o. o. - Trudności w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentami oddziału intensywnej terapii.


http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/program-ulatwiajacy-komunikacje-z-pacjentem/ 

Opis

Wraz z postępem medycyny, dostępnością zaawansowanej technologicznie aparatury ratującej ludzkie życie oraz wzrostem liczby osób wymagających intensywnej opieki, personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego coraz częściej spotyka się z problemem nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy. Pierwszy kontakt z pacjentem nieposługującym się mową może mieć miejsce już w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci z urazami żuchwy, niemi, zaintubowani, po zabiegu tracheostomii, a także osoby porozumiewające się w językach obcych, nie mają możliwości swobodnej komunikacji z personelem medycznym, a co za tym idzie nie mogą odpowiadać na ważne pytania dotyczące stanu ich zdrowia, historii przebytych chorób, zażywanych leków, uczuleń oraz innych aspektów mających istotny wpływ na sposób leczenia.
Głównym celem zespołu było opracowanie rozwiązania, które umożliwi personelowi medycznemu na oddziałach SOR i OIT szybsze stawianie diagnozy przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu psychicznego pacjenta podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego. W tym celu zostały przeprowadzone prace nad stworzeniem listy najczęściej używanych komunikatów. Efektem prac jest stworzenie intuicyjnego oprogramowania pozwalającego na szybki wybór właściwego komunikatu.
Testy z pacjentami pokazały ogromną użyteczność systemu.

Budżet

kwota dofinansowania: 390 895,31 PLN.

Termin realizacji

Data rozpoczęcia prac: 02.11.2017 r., data odebrania MVP: 27.07.2018 r.3. Excento Sp. z o. o. – Wspieranie systemowego tworzenia planów zintegrowanej opieki nad pacjentami Ośrodka Chorób Rzadkich (OCR) działającego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) - opracowanie systemu dla dystrofii mięśniowej Duchenne’a (w oparciu o międzynarodowe wytyczne TREAT - NMD)

Opis

Ośrodek Chorób Rzadkich (OCR) działający w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmuje się diagnostyką i późniejszym leczeniem schorzeń rzadkich uwarunkowanych genetycznie. Do placówki kierowani są pacjenci z terenu całego województwa, jak także i z innych rejonów kraju. W przypadku niektórych chorób jak np. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD) pod opieką jest ponad 90 % z wszystkich pacjentów chorych na DMD do 18 r.ż. z woj. pom.– choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik mięśni kończący się niewydolnością oddechowokrążeniową i śmiercią chorego wieku 23-33 lat). OCR oprócz diagnostyki, odpowiada również za leczenie pacjentów. W sposób zintegrowany jest obecnie w stanie objąć rocznie opieką około 80 pacjentów z DMD.

Kluczowe parametry rozwiązania wytworzonego przez Zespół (funkcjonalności systemu mają umożliwić):

 • wytworzenie i modyfikowanie planu opieki zintegrowanej dla pacjenta z DMD;
 • umożliwienie wnioskowania i poszukiwania korelacji między danymi (na podstawie aktualnych oraz historycznych danych medycznych);
 • dostarczenie danych do systemu on-line (informacje pochodzące od lekarzy specjalistów, opiekunów, rehabilitantów, wyników pochodzących ze sprzętu używanego w badaniach- ekosystem DMD);
 • dystrybucję informacji, zaleceń i wiedzy pomiędzy personelem medycznym i opiekunami;
 • ułatwienie procesu zbierania danych w trakcie trwania badania/wywiadu (w MVP są to badania neurologiczne, dietetyczno-żywieniowe, rehabilitacyjne, kardiologiczne);
 • dystrybucja informacji i zaleceń pomiędzy specjalistami a opiekunami i rehabilitantami;
 • ułatwienie procesu zarządzania procesem opieki (kalendarz, powiadomienia, alarmy);
 • możliwość tworzenia alarmów monodyscyplinarnych i multidyscyplinarnych na przykładzie alarmu kardiologicznego.

Budżet

Kwota dofinansowania: 490 285,83 PLN.

Termin realizacji

Data rozpoczęcia prac: 04.01.2018 r., data odebrania MVP: 30.09.2018 r.4. EduLab Sp z o. o. – Startup Universality


https://universality.io

Opis

Z potrzeby wsparcia zarówno wykładowców jak i studentów w procesie kształcenia i rozwijania umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku zrodził się pomysł stworzenia startupu, który ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy. Zmiany w programach nauczania i bieżące przygotowywanie studentów do aktualnych wymogów rynku stają się wyzwaniem w obliczu dynamicznych zmian w sektorze IT.
Projekt krakowskiego Zespołu odpowiada na problem zgłoszony przez Uniwesytet Jagielloński ale bierze pod uwagę również potrzeby rynku EdTech mając na uwadze postać studenta,i jak i firm z branży IT . Umożliwia studentowi tworzenia realnego CV z próbkami kodu i uaktualnianie go wraz z każdym wykonanym zadaniem. Daje możliwość samodoskonalenia i zdobywania umiejętności z wybranych zagadnień oraz budowanie kompetencji rynkowych których biznes będzie potrzebował w najbliższym czasie. Ukierunkowanie kariery poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji podpowiadające w którym kierunku najlepiej rozwijać swoje zdolności, to innowacyjne rozwiązanie mające na celu kształcenie wykwalifikowanych specjalistów gotowych do pracy wraz z zakończeniem studiów. Zadania wykonywane na zajęciach są odzwierciedleniem realnych oczekiwań i wymagań rynku pracy, stawianych przed specjalistami IT. Stwarzają możliwość szybkiej reakcji na zmiany i łatwego wdrożenia nowego technologicznego przedmiotu nauczania. Platforma daje przez to możliwość realnego monitorowania produktu finalnego Uczelni i jego dopasowania do oczekiwań rynku.
Z perspektywy wykładowcy interaktywna platforma Universality to wirtualny asystent, którego zadaniem jest szybkie planowanie i przygotowywanie atrakcyjnych zajęć dla studentów. Główne atuty interaktywnej platformy Universality to oszczędność czasu, jaki standardowo wykładowca poświęca na przygotowanie ćwiczeń, łatwość ich prowadzenia oraz oceniania postępów nauki studentów.

W najbliżej przyszłości Universality będzie rozwijane poprzez opracowanie, implementację i wdrożenie funkcjonalności AI driven HR- inteligentnego asystenta studenta i rekrutera, który będzie w stanie wytypować kandydatów, którzy najlepiej rokują pod kątem rozwoju w wybranej technologii.

Platforma jest w fazie testów i wdrożeń na następujących Uczelniach: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Uniwersytet Łódźki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Firmy które wyraziły zainteresowanie rozwiązaniem: Microsoft, Infosys Poland, HCL, Miquido, Altkom Akademia S.A., Edge One Solutions, PrimeBit Games SA, Zaven, Reality Games, Work Service S.A., KPT/ Digital Dragons Academy, infoShare Academy Sp. z o.o., SmartShack, Servocode.

Budżet

Kwota dofinansowania: 805 439,72 zł.

Okres realizacji projektu:

data rozpoczęcia prac: 26.09.2017 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP 20.09.2018 r.5.  EduLab Sp. z o. o. – Startup Jobllegro
- https://jobllegro.com/ 

Opis

Rozwój nowych technologii, zmiany pokoleniowe i dynamicznie zmieniające się oblicze gospodarki i biznesu determinują równie dynamiczne zmiany w sektorze edukacji. Kluczowe staje się nie tylko wysokiej jakości wykształcenie na poziomie wyższym, ale i odpowiednie przygotowanie i dopasowanie absolwentów do aktualnych wymagań rynku pracy. Wprowadzenie narzędzi wspierających ten proces staje się rozwiązaniem pożądanym, a z jego efektów korzyści czerpać będą nie tylko uczelnie i absolwenci, ale i przedsiębiorcy, dla których odpowiednio przygotowany i dobrany zespół pracowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Odpowiedzią na problem zgłoszony przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jest rozwijany w strukturach akceleratora eduLAB projekt JOBLLEGRO.
JOBLLEGRO to platforma budująca ekosystem rekrutacyjny na linii uczelnia-biznes, pozwalająca na jednoczesne wsparcie placówek edukacyjnych i firm. Dostarcza uczelniom informacji o aktualnych potrzebach i trendach na rynku pracy, jednocześnie wspierając procesy rekrutacyjne po stronie biznesu.

JOBLLEGRO dla uczelni to wsparcie w długoterminowym planowaniu programów nauczania. Dzięki informacjom z rynku o zapotrzebowaniu na poszczególne specjalizacje i zawody, uczelnia może:

 • weryfikować bieżące programy nauczania pod kątem aktualnych wymagań rynku pracy i odpowiednio je modyfikować
 • identyfikować kluczowe luki kompetencyjne studentów i uzupełniać je we współpracy z otoczeniem biznesowym
 • lepiej przygotować absolwentów i studentów do wejścia na rynek pracy.

Dodatkowym plusem jest możliwość śledzenia losów zawodowych swoich absolwentów. Analiza takich danych może stanowić dodatkowe źródło informacji wspierających planowanie programów studiów.
JOBLLEGRO dla studentów stanowić będzie nieocenione wsparcie przy planowaniu kariery zawodowej:

 • pomoże zidentyfikować luki kompetencyjne
 • podpowie w jakich obszarach warto poszerzać wiedzę teoretyczną i zdobywać wiedzę specjalistyczną
 • pozwoli na szybsze i skuteczniejsze znalezienie pracy
 • umożliwi śledzenie przebiegu procesów rekrutacyjnych, w których biorą udział.

JOBLLEGRO dla biznesu to rozwiązanie bazujące na synergii technologii i doświadczenia użytkowników, zapewniające szybsze, tańsze i skuteczniejsze pozyskiwanie nowych pracowników. Założeniem funkcjonowania JOBLLEGRO jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i zasobów w oparciu o sieciowy model współpracy. Tworząc sieć profesjonalnych rekruterów i zapewniając nieograniczony dostęp do projektów rekrutacyjnych, rozwiązanie umożliwi sprawną wymianę informacji między użytkownikami i szeroki dostęp do kandydatów.

Najbliższe plany JOBLLEGRO to dynamiczny wzrost liczby użytkowników, przyspieszona komercjalizacja na rynku polskim i wprowadzenie rozwiązania na rynki krajów sąsiadujących. (1H 2019 - współpraca z pierwszymi partnerami i rekruterami na Ukrainie; 2020 - Czechy, Słowacja, Niemcy).

Budżet

Kwota dofinansowania: 999 862, 15 zł

Okres realizacji projektu:

data rozpoczęcia prac: 29.01.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 23.12.2018 r.


6.  EduLab Sp. z o. o. – Busy Boss -
https://busy-boss.com/ 

Opis

System BusyBoss to innowacyjne oprogramowanie łączące smartfon z aplikacją webową. Innowacja przedsięwzięcia polega na unikalności tego typu programu – umożliwiającego prostą i wygodną komunikację między sekretarką/asystentem, a prezesem/członkiem zarządu/kierownikiem, korzystającym z telefonu komórkowego. System integruje posiadany przez osobę zarządzającą smartfon z panelem webowym, dzięki czemu pracownik sekretariatu w czasie rzeczywistym jest informowany o potrzebach, działaniach swojego przełożonego. Komunikacja odbywa się na linii smartfon – urządzenie na sekretariacie (najczęściej komputer). Umożliwia to określenie czy prezes/kierownik/członek zarządu w swoim pokoju jest aktualnie zajęty – prowadząc rozmowę telefoniczną przez telefon komórkowy. Wyklucza to kłopotliwe sytuacje, w których sekretarka przerywa pracę, rozmowę, konferencję odbywaną przez przełożonego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA-MANAGERA

 • Oszczędność czasu: około 1h dziennie (w zależności od czasu prowadzonych rozmów oraz wykorzystania pozostałych funkcjonalności aplikacji
 • Poprawa komfortu pracy w gabinecie poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu czynników rozpraszających.
 • Dodatkowy kanał komunikacji z sekretariatem.
 • Poprawę wizerunku pracownika kadry managerskiej jako nowoczesnego i bardziej profesjonalnego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA-PRACOWNIKA SEKRETARIATU

 • Czas oszczędzony na nieefektywnych próbach rozmowy z przełożonym, który w danym momencie może być zajęty rozmową przez telefon, bądź inną ważną i wymagającą skupienie czynnością.
 • Poprawa komfortu pracy w sekretariacie wynikająca z posiadania większej wiedzy na temat dostępności przełożonego oraz zminimalizowania ilości niekomfortowych sytuacji związanych z wchodzeniem do gabinetu w niewłaściwym momencie.

Instytucja zgłaszająca problem/wyzwanie to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Na ww. Uczelni były również przeprowadzone testy. Dodatkowo z rozwiązania korzysta m.in Gmina Lublin.

Budżet

Kwota dofinansowania: 164 087,29 zł

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie akceleracji: 01.10.2018 r., Odebranie MVP: 28.02.2019 r.7. Excento Sp. z o. o. – Brak automatycznych systemów do wielopoziomowego parkowania rowerów

Opis

Miasto Gdynia w procesie rozwijania infrastruktury rowerowej zidentyfikowało potrzebę wybudowania wielopoziomowego automatycznego parkingu rowerowego, który będzie zabezpieczał rowery przed kradzieżą oraz warunkami atmosferycznymi, jak również pozwoli optymalnie wykorzystać mocno ograniczoną przestrzeń miejską. Na rynku polskim brakuje rozwiązań tego typu.

Zespół projektowy stanął przed wyzwaniem stworzenia kompletnego oprogramowania, które będzie odpowiadało za organizację pracy całego procesu komunikacji z parkingiem oraz sterowania wewnątrz parkingu wielopoziomowego.

Cele szczegółowe projektu obejmowały wykonanie:

 • systemu rezerwacji miejsc parkingowych,
 • systemu umożliwiającego założenie konta użytkownika,
 • systemu weryfikacji użytkownika,
 • systemu analizy dostępności wolnych miejsc parkingowych,
 • systemu komunikacji i wymiany informacji parkingu z bazą ( serwerem głównym)
 • systemu komunikacji i wymiany informacji między poszczególnymi parkingami,
 • systemu kontrolnego umożliwiającego komunikację o błędach w działaniu systemu sterującego,
 • systemu sterowanie automatyką parkingu,
 • integracji systemu płatności,
 • systemu bezpieczeństwa użytkownika.

Istotnym elementem projektu była również budowa gotowej mechaniki parkingu na podstawie projektu technicznego.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 463 262,00 zł

Termin realizacji:

Data rozpoczęcia prac: 18.08.2017 r., data zakończenia prac: 30.06.2019 r.
Termin odebrania MVP – 15.07.2019 r.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/wielopoziomowe-automatyczne-parkingi-rowerowe/ 8. Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o. o. - Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”

Opis

Głównym założeniem projektu było opracowanie nowoczesnego rozwiązania technologicznego, którego wprowadzenie umożliwi integrację mieszkańców zwiększając świadomość i promując idee lokalnego patriotyzmu, oferując przy tym również możliwość wymiany danych za pomocą publicznego interfejsu z możliwością podłączenia innych dodatkowych źródeł danych.

Platforma za główne zadanie obiera zrzeszenie dyrektorów placówek oświatowych, wraz z ich uczniami, lokalnych przedsiębiorców, jak i również osoby do 30. roku życia – które zakończyły edukację i nie rozpoczęły kariery zawodowej, lub już ją kreują, nadając szersze pojęcie o aktualnym zapotrzebowaniu na rynku pracy i niekiedy poszerzając wiedzę na temat mniej popularnych zawodów.

Głównym zadaniem portalu jest pełnienie funkcji informacyjnej, poprzez którą odbiorcy z grupy docelowej będą mogli, w zależności od roli w ekosystemie, zaznajomić się z nadchodzącymi wydarzeniami lub sami je tworzyć - przykładem takowych są m.in. warsztaty, szkolenia, czy dni otwarte w przedsiębiorstwach. Informacje o wydarzeniach tego typu nadają młodym możliwość wyboru swojej własnej ścieżki rozwojowej, a także poinformowania ich o aktualnym zapotrzebowaniu rynkowym w postaci ofert stażów, praktyk lub pracy i nie tylko. Funkcjonalność jaka również zostanie zaimplementowana do rozwiązania nada możliwość definiowana przez przedsiębiorców zapotrzebowania na pracowników krótko i długookresowych – zebrane dzięki platformie informację pozwolą definiować klasy o określonym profilu, na które obecnie jest zapotrzebowanie oraz ewentualne zdobycie dodatkowych klasyfikacji zawodowych.

Kampus Kariery to portal będący wynikiem doświadczeń zdobytych przez Urząd Miasta Świdnica w trakcie realizacji projektu “Zostańcie z nami”. Tworzy go zestaw nowoczesnych narzędzi pomocnych w powstrzymaniu emigracji młodzieży i wyludniania aglomeracji poprzez ułatwienie komunikacji i integrację młodych mieszkańców ze szkołami oraz przedsiębiorcami. Portal umożliwia operowanie nowoczesnymi narzędziami, preferowanymi przez młodzież, organizowanie grup, konkursów, rankingów itp. Dzięki temu możliwe jest profilowanie kształcenia technicznego i branżowego zgodnie z wymaganiami pracodawców oraz oczekiwaniami młodych ludzi. Brak spójnych, koordynowanych przez samorząd działań w tym zakresie może okazać się zgubny w skutkach.

Portal, tuż po zainstalowaniu umożliwia podjęcie aktywności w wielu obszarach. Usługa zawiera szkolenie, umożliwia wymianę doświadczeń z samorządem Świdnicy i opcjonalnie skorzystanie z usług współpracujących z nami administratorów systemowych, animatorów i doradców zawodowych. W wyznaczonej przez nas skali działania zakładamy ciągły rozwój i doskonalenie portalu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. W ramach oferowanej usługi dostarczamy w pełni funkcjonalny portal dedykowany, brandowany logotypami i zainstalowany na serwerach miasta wraz z jego utrzymaniem i rozwojem.

Nazwa instytucji zgłaszająca problem i odbierającej MVP – Urząd Miejski w Świdnicy.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 828 900,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 01.10.2018 r., zakończenie akceleracji 05.09.2019 r., odebranie MVP: 05.09.2019 r.9. EduLab Sp. z o. o. –  Bles Technologies

Opis

Odpowiadając na potrzebę wsparcia procesów zakupowych w instytucjach B+R oraz potrzeb wycen przygotowujących specyfikacje przetargowe do zamówień publicznych na uczelniach, zespół BLES (Buy Laboratory Equipment Smart) stworzył platformę zakupową z potencjałem do zastosowania w każdej branży.

Projekt lubelskiego Zespołu wpisuje się w potrzeby rynku EdTech, biorąc pod uwagę zarówno Uczelnie jak i instytucje B+R. Umożliwia pracownikom uczelni szybkie zbadanie rynku pod kątem dostępności, specyfikacji oraz cen produktów i materiałów, które mogą zostać zgłoszone przez potencjalnych oferentów do przetargu z wykorzystaniem funkcjonalności pozwalającej na przygotowanie kompletnej specyfikacji. Z kolei w instytucjach B+R platforma umożliwia, poza powyższymi funkcjami, bezpośrednie zakupy u zintegrowanych dostawców sprzętu laboratoryjnego, co znacznie skraca proces poszukiwania najlepszej oferty na rynku.

Pierwsze rynkowe zastosowanie „dual use” wytworzonej generycznej platformy marketplace jest planowane w branży łożysk przemysłowych na początku 2020 r.

Platforma została przetestowana przez Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej – IBMM. Testami zainteresowany jest również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Obecnie zespół BLES monitoruje gospodarkę w poszukiwaniu branż z potencjałem do wdrożenia wytworzonej technologii.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 795 459,72 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 11.06.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 30.05.2019 r.10. EduLab Sp. z o. o. – PixBlocks

Opis

Stworzona przez specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aplikacja gwarantuje efektywną, kompleksową naukę programowania, z której może skorzystać każdy. PixBlocks to przyswajanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych poprzez zabawę – platforma wspiera kreatywność poprzez możliwość np. tworzenia autorskich gier.

Narzędzie jest dostosowane do każdego poziomu zaawansowania informatycznego. Aplikacja jest chętnie używana podczas zajęć w szkołach podstawowych oraz liceach, a także na niektórych uczelniach. PixBlocks można także wykorzystać do nauki samodzielnej. Platforma wyróżnia się tym, że naucza zarówno programowania wizualnego, jak i tekstowego. Narzędzie posiada standardy zgodne z wytycznymi MEN oraz uaktualnioną podstawę programową.

Po akceleracji, z aplikacji aktywnie korzysta ponad 50 000 użytkowników. Aplikacja wykorzystywana jest do pracy z uczniami w ponad 1000 polskich szkół.

Aplikacja była testowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem testów było działanie Systemu PixBlocks w zakresie nauki programowania dla studentów informatyki oraz przyszłych nauczycieli informatyki. System testowało ośmiu prowadzących, w skład których weszła kadra naukowa z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz kadra dydaktyczna. System PixBlocks sprawdza się doskonale w trakcie nauki podstaw programowania w języku Python. Dodatkowo jest doskonałym narzędziem dla przyszłych nauczycieli informatyki, dzięki któremu będą mogli w sposób przystępny uczyć programowania dzieci w wieku szkolnym i licealnym. Oprócz zajęć ze studentami organizowane były warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

PixBlocks jest kompleksowym narzędziem, które znakomicie sprawdzi się zarówno na uczelniach wyższych jak i szkołach podstawowych i średnich.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 785 242,15 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 11.09.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 31.08.2019 r.

https://pixblocks.com/ 

11. Excento Sp. z o. o. - System monitorowania narażenia mieszkańców Gdańska na wybrane związki endokrynnie czynne w wodzie pitnej dostarczanej wodociągami oraz usuwanych w ścieżkach komunalnych

Opis

Stałe narażenie ludzi na związki endokrynnie czynne (EDC) w życiu codziennym wiąże się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, endokrynopatii, zaburzeń płodności, nowotworów hormonozależnych (raka piersi, raka prostaty) oraz nieprawidłowego rozwoju płodu i dziecka. Jest to skutek ich podobieństwa w budowie strukturalnej do naturalnych hormonów i w konsekwencji zaburzania prawidłowego działania układu dokrewnego a następnie homeostazy organizmu.

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną powstało urządzenie, dzięki któremu, GIWK będzie mogła prowadzić stały monitoring wody pitnej i ścieków komunalnych, pod kątem występowania związków endokrynnie czynnych (EDC). Jest to kluczowe, aby zmniejszyć narażenie mieszkańców miasta na te negatywnie oddziałujące na zdrowie substancje. Detektor może wykonywać pomiary automatycznie, oznaczając poziomy wybranych EDC oraz za pomocą stworzonego w projekcie systemu informatycznego przesyłać monity do GIWK.

Członkowie zespołu projektowego powołali spółkę Detoxed, która pracuje nad wdrożeniem wypracowanego rozwiązania.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 423 933,25 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 20.02.2018 r. data zakończenia prac: 15.07.2019 r., termin odbioru MVP: 09.08.2019 r. 

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/urzadzenie-do-automatycznego-wykonywania-pomiarow-wybranych-zwiazkow-endokrynnie-czynnych-edc-w-wodzie-pitnej-i-sciekach-komunalnych 

12. Excento Sp. z o. o. - Układ chłodzenia baterii trakcyjnej trolejbusu z odzyskiem ciepła

Opis

Problem zgłoszony przez Urząd Miejski w Gdyni dotyczył ograniczonej trwałości baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w taborze trolejbusów miejskich. Podczas eksploatacji zaobserwowano wysoką temperaturę pracy akumulatorów w sytuacjach wysokiego obciążenia oraz wrażliwość temperaturową baterii. Ponad optymalnym zakresem temperatury spadała ich sprawność energetyczna zmniejszając zasięg trolejbusu. Podczas eksploatacji trolejbusów w warunkach zimowych następuje wysokie zużycie energii spowodowane systemem grzewczym przestrzeni pasażerskiej. Obecnie stosowane rozwiązania autobusów elektrycznych nie wykorzystują energii cieplnej traconej w bateriach. Kluczowym zagadnieniem jest także masa systemu chłodzenia, która wpływa na pojemność pojazdu.

Zespół projektowy stworzył układ zarządzany przez autorskie algorytmy, umożliwiający chłodzenie baterii w czasie jej pracy oraz odzysk odprowadzonego z niej ciepła. Utrzymanie temperatury pracy baterii w optymalnym zakresie, możliwe jest dzięki nowatorskiej technologii, wykorzystującej materiały zmiennofazowe oraz kompozytowe płyty chłodzące. Twórcy rozwiązania powołali firmę Byotta sp. z o.o., która wdraża produkt oparty o MVP wytworzony w projekcie e-Pionier.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Urząd Miasta Gdyni.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 475 628,52 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac 02.04.2018 r. data zakończenia prac: 16.05.2019 r., termin odbioru MVP: 10.06.2019 r.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/technologia-chlodzenia-baterii-trolejbusowych 

13. Excento Sp. z o. o. -System do szybkiej diagnostyki grzybic powierzchniowych

Opis

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego potrzebowała rozwiązania automatyzującego proces diagnostyki grzybic powierzchniowych. Dotychczas diagnostyka w Klinice Dermatologii UCK prowadzona jest z użyciem metod hodowlanych; czas przeprowadzenia badania zależy od tempa wzrostu dermatofitu i w niektórych wypadkach może trwać do 4- 6 tygodni. Długi okres oczekiwania na wynik znacząco opóźnia rozpoczęcie leczenia, narażając przy tym na wzmożone ryzyko rozsiewu infekcji przez osobę zakażoną lub brak możliwości zlikwidowania źródła zakażenia.

W ramach projektu e-Pionier powstała nowa niewymagająca hodowli metoda przygotowania próbki do procedury diagnostyki grzybic powierzchniowych. Sfinansowana platforma sprzętowo-programowa identyfikuje typ infekcji ze skutecznością 96%, trwa 6 godzin oraz pozwala na identyfikację gatunkową 3 gatunków dermatofitów powodujących zakażenia powierzchniowe, zaś jej koszt nie przekracza kosztów obecnie stosowanych metod diagnostyki klasycznej grzybic powierzchniowych.

Wytworzone oprogramowanie do interpretacji zarejestrowanych wyników może być obsługiwane przez osobę nie posiadającą wykształcenia w dziedzinie informatyki ani biologii molekularnej.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 444 567,38 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 21.05.2018 r. data zakończenia prac: 31.03.2019 r., termin odbioru MVP: 31.03.2019 r.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/platforma-szybko-identyfikujaca-grzybice-skory 

14. Excento Sp. z o. o. - Narzędzia IT we wsparciu profilaktyki chorób serca

Opis

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi współczesna medycyna jest rosnący problem występowania migotania przedsionków w starzejących się społeczeństwach krajów rozwiniętych. Migotanie przedsionków jest corocznie główną przyczyną komplikującą tysiące hospitalizacji pacjentów na różnych oddziałach szpitalnych.Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zidentyfikowało potrzebę wdrożenia nowych kompleksowych rozwiązań, które umożliwią:

 1. szybką diagnostykę,
 2. identyfikację pacjentów wysokiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych,
 3. skrócenie czasu do wdrożenia skutecznego leczenia,
 4. koordynację opieki przez lekarzy różnych specjalności,
 5. monitorowanie efektów leczenia i jego powikłań.

W odpowiedzi na zgłoszony problem powstała aplikacja, która wspomoże lekarzy w wykrywaniu i diagnozowaniu pacjentów obciążonych ryzykiem arytmii serca. Oprogramowanie daje możliwość integracji z istniejącymi w szpitalu bazami danych oraz wykorzystania tych danych do szybszej identyfikacji pacjentów zagrożonych chorobą migotania przedsionków, poprzez klasyfikację ich do jednej z grup podwyższonego ryzyka. W tym celu stworzono zbiór algorytmów uczenia maszynowego dostosowanych do specyfiki zbiorów danych gromadzonych w szpitalu.Lider zespołu założył spółkę HD Platform, która będzie wdrażać produkt oparty o MVP wytworzony w projekcie e-Pionier.Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Centralny Szpital Kliniczny Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 07.07.2018 r. data zakończenia prac: 05.04.2019 r., termin odbioru MVP: 06.06.2019 r. 

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/oprogramowanie-wspierajace-diagnostyke-wykrywanie-monitorowanie-i-leczenie-pacjentow-z-wadami-serca