Konkurs 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

21.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 organizowanym w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,  Poddziałania 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa została zwiększona.

Lista Wnioskodawców rekomendowanych do dofinansowania znajduje się w poniższym linku.

Wstecz