Konkurs 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

31.10.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny wniosków, po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu 1/1.3.1/2017 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa została zaktualizowana Lista rankingowa.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zaktualizowana lista rankingowa

Wstecz