Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

Planowana data naboru

 

1.
Organizacje badawcze; przedsiębiorcy (MŚP; duży)

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

AAL Call 2020

03.02.2020 - 24.08.2020

 

2.
Jednostki naukow
e, przedsiębiorcy, konsorcja

Choroby rzadkie

EJP RD - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

3.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy 

ICT for Resilient, Secure and Safe Society

EIG CONCERT-Japan 7 Call

II kwartał 2020

 

4.
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 30. Konkurs

II kwartał 2020

 

5.
Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

Współpraca dwustronna polsko-izraelska - VII konkurs

22.01.2020 - 02.06.2020

 

6.
Konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

EUREKA nabór 2020 - program międzynarodowy

18.05.2020 - 18.09.2020

 

7.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

Eurostars-2 2. nabór wniosków międzynarodowych - program międzynarodowy

I - III kw. 2020 r.

 

8.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

Dieta, żywienie

ERA-HDHL Call 2020 PREVNUT

20.01.2020 - 12.05.2020

 

9.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia

ERA-NET CORE Organic Cofund

III - IV kw. 2020

 

10.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

badania stosowane realizowane przez kobiety

Small Grant Scheme 2020 Call

III kw. 2020 r.

 

11.
Osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne, organizacje działające dla zysku i niedziałające dla zysku, a także organizacje pozarządowe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa) z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu

Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania

IdeaLab Call

28.02.2020 - 18.05.2020

 

12.
Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B + R (konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Konkurs nr 11/2020

III kwartał 2020

 

13.
Jednostki naukowe i przedsiębiorca (pojedynczo i w konsorcjach)

Poprawa jakości i zapewnienie niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

konkurs "Rzeczy są dla ludzi"

08.06.2020 - 25.09.2020

 

14.
Jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Zagadnienia badawcze: (1) Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej. (2) Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego

Konkurs GOSPOSTRATEG II (konkurs na wykonawców projektów zamawianych) - program strategiczny

23.03.2020 - 22.05.2020

 

15.
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Niemcy (4. konkurs) - program międzynarodowy

III - IV kwartał 2020

 

16.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

III - IV kwartał 2020

 

17.
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO IV - program krajowy

29.11.2019 - 30.06.2020

 

18.
Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: URZĄDZENIA GRZEWCZE

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

09.12.2019 - 30.06.2020

 

19.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG III (nabór otwarty) - program strategiczny

01.06.2020 - 31.08.2020

 

20.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V - program krajowy

IV kwartał 2020 - II kwartał 2021

 

21.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG IV (konkurs na wykonawców projektów zamawianych) - program strategiczny

II - III kwartał 2020

 

22.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

energia

Konkurs Nowe technologie w zakresie energii I - program strategiczny

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

23.
Instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, publiczne uczelnie akademickie, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, spółki kapitałowe

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

Infrastruktura badawcza (OPI) 4.2 POIR (Konkurs 4/4.2/2020)

05.03.2020 - 05.06.2020

 

24.
Konsorcjum w którego skład wchodzi min. 1 jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Konkurs Projekty aplikacyjne 4.1.4 POIR (Konkurs 1/4.1.4/2020

01.07.2020 - 31.07.2020

 

25.
Konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A. - INGA 4.1.1 POIR (Konkurs 4/4.1.1/2019)

03.02 - 07.08.2020

 

26.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (Konkurs 1/1.1.1/2020)

07.02 - 18.06.2020

 

27.
Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Seal of excellence (Konkurs 2/1.1.1/2020)

14.02 - 30.09.2020

 

28.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka dla Mazowsza (Konkurs 3/1.1.1/2020)

09.04 - 14.05.2020

 

29.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów(także z udziałem jednostek naukowych)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: OZE w transporcie

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka  OZE w transporcie (Konkurs 4/1.1.1/2020)

30.04 - 10.07.2020

 

30.
Naukowcy, studenci, koła studenckie, wynalazcy

Opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób

Wielkie Wyzwanie - Energia

01.01.2020 –

30.06.2020

 

31.
Studenci Uczelnie Naukowcy.

Dotyczy działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 „Uczelnia dostępna II”.

16.03 - 08.06.2020

 

32.
Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy

Gospodarka wodna, ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

ERA NET CO-FUND Aquatic Pollutants I konkurs

17.02.2020 - 18.05.2020

 

33.
Polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami

Technologie materiałowe

M-ERA.NET 2 Call 2019

17.03.2020 - 16.06.2020

 

34.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

W trakcie ustaleń ze stroną tajwańską

8. konkurs w ramach współpracy Polska-Tajwan

II - III kwartał 2020

 

35.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Koronawirusy

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "Koronawirusy" (Konkurs 5/1.1.1/2020)

06.05.2020 – 31.12.2020

 

36.
Szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych – max 2 podmioty, konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych

badania naukowe, prace rozwojowe

„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS - CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

22.04.2020 - 31.05.2020

 

37.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Agrotech

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "AGROTECH"

10.09.2020 - 06.11.2020