Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez:

  • przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),
  • konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego).

Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Ponadto konkurs ma na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Alokacja przeznaczona na cały konkurs wynosi 600 mln zł, a finansowane projekty muszą mieścić się w przedziale od 5 mln zł (pojedyncze podmioty) lub 7 mln zł (konsorcja) do 100 mln zł.

Harmonogram konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 roku
  • okres naboru wniosków: 23 sierpnia – 23 września 2019 roku

Matryca logiczna:

Cel główny: Zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu

Lp.

Opis

Wartość bazowa

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia

Wskaźniki rezultatu długookresowego

1.

Liczba wdrożonych rozwiązań opracowanych w ramach konkursu

0

40

2026

2.

Liczba  podmiotów korzystających z rozwiązań opracowanych w ramach konkursu

0

80

2026

Cel szczegółowy: Pobudzenie inwestowania w B+R przedsiębiorców

Lp.

Opis

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

1.

Wzrost nakładów na B+R przedsiębiorców realizujących projekty w ramach konkursu

X

1,1 X

(wzrost o 10%)

2024

Lp.

Opis

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia

Wskaźniki produktu

1.

Liczba opracowanych rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu

0

50

2023

2.

Liczba współautorskich publikacji jednostek naukowych i przedsiębiorców, dotyczących wyników prac B+R uzyskanych w ramach konkursu (w czasopismach objętych listą ministerialną)

0

20

2023