ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Niezbędne elementy umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Wzór oświadczenia woli dotyczącego składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu LSI
 3. Wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 4. Wzór oświadczenia o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Wzór formularza PNT-01
 9. Informacje na potrzeby ewaluacji – j. naukowa
 10. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorca
 11. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Umowa o dofinansowanie projektu – konsorcjum
 2. Wykaz dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
 3. Budżet projektu
 4. Harmonogram płatności

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 2. Poradnik dotyczący definicji MŚP

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: