Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na udzielenie przez Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej niewyłącznej i odpłatnej licencji na:

Nanoporowaty materiał na bazie zredukowanego tlenku grafenu przeznaczony do rewersyjnego magazynowania wodoru oraz innych procesów katalitycznych.

Przedmiotem oferty jest know-how oraz prawa własności przemysłowej do technologii wytwarzania trójwymiarowego materiału nanoporowatego na bazie zredukowanego tlenku grafenu poprzez jego sieciowanie przestrzenne, redukcję oraz ekspandowanie fizyczne nanostruktury oraz jej wewnętrzne dekorowanie nanocząstkami katalizatorów typu „spill-over”. Podstawowymi parametrami materiału są:

  • Surowiec podstawowy – tlenek grafenu w zawiesinie wodnej;
  • Gęstość nasypowa – 0,1 –0,4 g/cm³
  • Średnica granulatu – 0,5 – 3 mm;
  • Promień porowatości – średnio ok. 2 nm oraz drobne frakcje w przedziale 20 – 50 nm (nanokanały wewnętrzne);
  • Powierzchnia właściwa wg izotermy BET – 350 – 1000 m²/g;
  • Zastosowane katalizatory – Pd, Pt, Ni oraz ich kombinacje;
  • Stopień dekoracji katalizatorami – 0,8-8,0 %, wag.;
  • Grawimetryczna zdolność sorpcyjna – potencjalnie do 6 % wag.;
  • Temperatura pracy – do 200 °C;
  • Trwałość termiczna w atmosferze obojętnej lub wodorze – do 700 °C;

Materiał przeznaczony jest jako fluidalnie łatwo dostępne i trwałe złoże sorbujące rewersyjnie wodór dla zastosowań w niskociśnieniowych zbiornikach (0,3 - 0,5 MPa) do magazynowania wodoru w jako medium energetycznego do zasilania ogniw paliwowych w elektrycznych obiektach mobilnych. Zbiorniki, wykorzystujące opracowany materiał sorbujący nie wymagają wysokociśnieniowych stacji tankowania, mogą być zatem sprawnym pomostem dla szybkiego rozwoju elektromobilności wodorowej.