Wytyczne dotyczące informacji i promocjiWytyczne dotyczące zamówień publicznych


Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021Umowa o dofinansowanie projektu – POLNOR i POLNOR CCS

Poniżej przedstawiamy wzory: umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Umowę w imieniu konsorcjum zawiera Promotor Projektu, który odpowiada za realizację projektu zgodnie z umową.

Przygotowanie umowy będzie odbywać się za pośrednictwem systemu LSI. Dokumenty będą podlegały weryfikacji przez Operatora Programu.

Po przekazaniu w systemie LSI informacji o zatwierdzeniu dokumentów należy je dostarczyć do Operatora Programu w wersji papierowej, podpisane przez osobę uprawnioną po stronie Promotora Projektu.

Umowę wraz z dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy należy złożyć w terminie wskazanym w decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

  1. Umowa o dofinansowanie Projektu – wzór
  2. Umowa o dofinansowanie Projektu – wzór (tłumaczenie angielskie)
  3. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  6. Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu 
  7. Weksel wraz z deklaracją wekslową