2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
lp. Adresat Przeznaczenie Dane konkursu Okres naboru
1. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja, konieczny udział przedsiębiorcy Nanomedycyna EuroNanoMed III                                  
2. Jednostki naukowe, Średnie i małe firmy, Mikrofirmy Innowacje społeczne, programy międzynarodowe Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI)                                 
3. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). EUREKA / Photonics21 Mirror Group Call                                 
4. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja Choroby rzadkie EJP RD                                
5. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja Neurologia Neuron Cofund                                
6. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja Medycyna personalizowana PerMed                                
7. Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) Inicjatywa CORNET: 27. Konkurs                                
8. Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa Projekty współpracy międzynarodowej, choroby układu krążenia, projekty prowadzone przez młodych naukowców 4. Konkurs ERA-CVD Cardiovascular Diseases                               
9. Grupy podmiotów; organizacje badawcze, przedsiębiorcy (MŚP) B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) PolLux VIII / CORE 2019                               
10. Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs Projekty aplikacyjne 4.1.4 POIR                                
11. Przedsiębiorcy oraz koncorcja przedsiębiorców Sektor producentów gier wideo: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny. Konkurs Game INN 1.2 POIR                              
12. Uczelnie Wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej Uczelnia dostępna – Działanie 3.5 PO WER                              
13. Polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami Technologie materiałowe M-ERA.NET 2 Call 2019                              
14. Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy Badania przemysłowe, prace rozwojowe Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia (4. konkurs)                              
15. Grupy podmiotów; organizacje badawcze, przedsiębiorcy B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) AAL Call 2019                              
16. Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) EUREKA / Photonics21 Mirror Group Call                              
17. Grupy podmiotów; organizacje badawcze, przedsiębiorcy B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) AAL Call 2019                             
18. MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja do trzech konsorcjantów także z jednostką naukową B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs Szybka ścieżka 1.1.1 POIR                               
19. Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa z czego Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki oraz technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim 4.1.1 POIR                               
20. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP realizujące projekty poza województwem mazowieckim B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe Konkurs Seal of excellence 1.1.1 POIR                          
21. Jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw Wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Infrastruktura badawcza (OPI) 4.2 POIR                               
22. MŚP, duże przedsiębiorstwa i ich konsorcja B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w sektorze stalowym. Konkurs INNOSTAL 1.2 POIR                              
23. Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) EUREKA 2019                             
24. Polskie jednostki naukowe i przedsiebiorstwa małe i średnie Badania przemysłowe i prace rozwojowe, badania podstawowe do 10% kosztów projektu Współpraca polsko-tajwańska, VII konkurs                                
25. Uczelnie Projektowanie uniwersalne, umożliwiające studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług Projektowanie uniwersalne – Działanie 3.1 PO WER                               
26. Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw) B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w sektorze stoczniowym Konkurs INNOship 1.2 POIR                              
27. Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) Inicjatywa CORNET: 28. Konkurs                              
28. Minimum 2 jednostki naukowe oraz co najmniej 1 inna niż naukowa jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych Konkurs GOSPOSTRATEG II strategiczny                               
29. Jednostki badawcze i przedsiębiorstwa Zwiększenie efektywności wykorzystania dużej infrastruktury B+R, finansowanej z funduszy strukturalnych poprzedniej perspektywy finansowej z lat 2007-2013 poprzez jej udostępnienie jednostkom naukowym, przedsiębiorcom oraz zespołom badawczym na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych o charakterze aplikacyjnym. Konkurs INFRASTARt I krajowy                               
30. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) Eurostars-2 2.                               
31. Jednostki naukowe, centra naukowe PAN, centra naukowe uczelni, osoby fizyczne, spełniające warunki określone w regulaminie konkursu Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych Konkurs TANGO IV krajowy                             
32. MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja do trzech konsorcjantów także z jednostką naukową B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs Szybka ścieżka 1.1.1 POIR                               
33. Konsorcjum minimum trzech i maksimum siedmiu podmiotów w tym minimum jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy Opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i nowoczesnych technologii materiałowych objętych zakresem tematycznym Konkursu Konkurs TECHMATSTRATEG III strategiczny                               
34. Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo dwie jednostki naukowe Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa Wspólne Przedsięwzięcie INGA 4.1.1 POIR                                
35. Grupy podmiotów; przedsiębiorcy B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) VII konkurs PL-IL                                
36. Doktoranci, nauczyciele akademiccy nie posiadający stopnia doktora lub posiadający stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat Realizacja projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy Konkurs LIDER XI krajowy