Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 2/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – INNOSTAL

09.09.2019

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 2/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – INNOSTAL.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych w 16 wnioskach złożonych w konkursie, po uwzględnieniu korekt i uzupełnień, do etapu oceny zostały skierowane wszystkie wnioski.

Wstecz