Komunikat w sprawie aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

13.09.2019

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • dostosowania Wytycznych do przepisów tzw. rozporządzenia omnibus, które weszło w życie 2 sierpnia 2018 r., tj. m.in. wprowadzenie obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów o dofinansowaniu do 100 000 EUR;
  • zobowiązania beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i grantobiorców;
  • wprowadzenia nowych wyłączeń z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, tj. usług opiekuńczych (deinstytucjonalizacja) w projektach EFS i usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku o dofinansowanie;
  • rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania;
  • odbiurokratyzowaniu rozeznania rynku;
  • dopuszczenia możliwości zastąpienia rozeznania rynku –zasadą konkurencyjności;
  • dopuszczenia możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis);
  • zniesienia 40%-owego limitu dodatku zadaniowego personelu projektu;
  • umożliwienia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej beneficjentem, finansowania kosztów wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu.


Zmienione Wytyczne obowiązują od dnia publikacji Komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski tj. od 9 września 2019 r.

Wstecz