Komunikat dot. Przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge Classic

28.05.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że obowiązujące w momencie ustanawiania Przedsięwzięcia, to jest w 2011 r., przepisy regulujące przedmiot działalności NCBR oraz szczegółowy sposób wykonywania przekazanych NCBR do realizacji zadań nie wykluczały uruchomienia naboru wniosków w ramach pilotażowego instrumentu w przyjętej formule.

Umowa została zawarta z Wnioskodawcą, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w przedsięwzięciu pilotażowym BRIdge Classic w zakresie szczególnego sposobu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, uruchomionym przez NCBR w dniu 26 listopada 2012 r. Przedsięwzięcie pilotażowe BRIdge Classic służyć miało w szczególności realizacji zadania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o NCBR, stąd też formę wykonania tego zadania mogło stanowić przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej. Przyjmując za wiążącą powyższą wykładnię, Przedsięwzięcie BRIdge Classic z założenia nie stanowiło programu tylko przedsięwzięcie z zakresu wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zadań) i uznać należy, że tryb jego realizacji nie jest tożsamy z trybem realizacji przez NCBR powierzonych mu zadań w postaci wdrażania programów. Założenia, cele oraz formuła naboru zgodnie z procedurą ustanawiania przedsięwzięć były przedmiotem dyskusji członków Rady NCBR. Rada NCBR w Uchwale Nr 37/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania Przedsięwzięcia pilotażowego pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia”, pozytywnie zaopiniowała uruchomienie tego przedsięwzięcia.

W odniesieniu do kontroli MNiSW dot. m.in. Przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge Classic NCBR informuje, że otrzymało wystąpienie pokontrolne MNiSW 25 lutego 2016 r. i odniosło się do przedstawionych w nim zaleceń podmiotu kontrolującego w piśmie do MNISW z dnia 31 marca 2016 r. MNISW nie wystosowało zalecenia pokontrolnego obejmującego powyższą kwestię, przyjmując wyjaśnienia NCBR.

Wstecz