Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 24.07.2019 r.

09.09.2019

Lipcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu przewodniczyła prof. Anna Rogut, rozpoczęło się od wręczenia nominacji nowemu członkowi Rady prof. Grażynie Ginalskiej, reprezentującej środowisko naukowe. W obradach Rady uczestniczyli – stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel oraz Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z głosem doradczym reprezentująca ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W roli obserwatora wzięła udział Pani Maria Latanowicz – Nowak, radca generalny w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie posiedzenia Rada wyraziła stanowisko w sprawie:

  • propozycji wynagrodzenia nowego Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • proponowanych działań NCBR zmierzających do uruchomienia mechanizmów zwiększających efektywność funkcjonowania Centrum w II półroczu 2019 roku,
  • sprawozdań rocznych z realizacji w roku 2018 programów i przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • zaopiniowania i przekazania do ewaluacji ex ante projektu programu INFOSTRATEG – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.

Ponadto, Rada wskazała swojego przedstawiciela do udziału w pracach Komitetu Sterującego Programu GOSPOSTRATEG – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

25 września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Centrum.

Wstecz