Częściowe zakończenie oceny wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru, trwającej od 1 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r., w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 „szybka ścieżka”

12.09.2019

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu z 12 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została pierwsza część oceny wg. kryteriów dla projektów złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu trwającej od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. W ramach trzeciej rundy wpłynęło 367 wniosków.

Na dzień 06 września 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę 16 wniosków realizowanych samodzielnie przez Przedsiębiorstwa inne niż MŚP (Duży), konsorcja Przedsiębiorstwa innego niż MŚP (Duży) z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie Przedsiębiorstw innych niż MŚP (Dużych).

Dnia 11 września 2019 r. do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 206 274 126,17 PLN. 8 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_pierwsza częściowa

Wstecz