Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie 1/4.1.1/2019 w ramach poddziałania 4.1.1 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim ,,Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”

12.09.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona ocena wniosków wg kryteriów oceny, projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.1/2019 Działanie 4.1. "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Spośród 22 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, dokonano oceny 16 z nich, z czego:

Dnia 11 września 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 5 projektów, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 14 927 997,73 PLN.

Ponadto, 11 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 5 wniosków zostało wycofanych z oceny.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim

Wstecz