Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2019 GAMEINN

15.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca protestów złożonych w ramach konkursu 1/1.2/2019 Działanie 1.2. "Sektorowe programy B+R".

Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 9 protestów, z czego żaden protest nie został uwzględniony.

Tym samym żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista rankingowa projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/2019 GAMEINN_procedura odwoławcza

Wstecz