Informacja o wynikach II etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów w ramach X edycji Programu LIDER, przywróconych do oceny w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

21.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs, informuje, że zakończyła prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektów, złożonych w ramach Programu LIDER – X edycja (po pozytywnie rozstrzygniętych odwołaniach).

W dniu 20.12.2019 r., podczas posiedzeń Zespołu Kwalifikacyjnego, przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 4 Wnioskodawcami zakwalifikowanymi do II etapu oceny merytorycznej. Wszystkie projekty uzyskały poniżej 70 pkt. i tym samym zgodnie z rozdz. V pkt.1 lit. j Regulaminu X edycji Programu Lider, nie zakwalifikowały się do finansowania.

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w Programie LIDER X (w wyniku procedury odwoławczej) wg. liczby punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych 

UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom tradycyjną drogą pocztową.

Wstecz