Informacja o skierowaniu do etapu negocjacji wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

23.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Szczegółowe informacje o dalszej procedurze, w tym o zasadach prowadzenia negocjacji, zostaną przesłane bezpośrednio do osób wskazanych w pkt 2.7 poszczególnych wniosków o dofinansowanie (zarówno pocztą tradycyjną, jak i mailowo).

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy, których ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie zakończyła się wynikiem negatywnym, i tym samym nie znajdują się na przedmiotowej liście, otrzymają w najbliższym czasie (pocztą tradycyjną) szczegółowe uzasadnienie wyników oceny.

Lista wniosków przekazanych do negocjacji

Wstecz