140 mln zł na lepszą współpracę uczelni z gospodarką

06.08.2012

Aż 140 mln zł na powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym przewidziano w dwóch  nowych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Uczelnie mogą ubiegać się o dodatkowe środki na przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, wsparcie uczelnianych biur karier czy też zaangażowanie pracodawców w kształcenie – podkreśla minister nauki prof. Barbara Kudrycka.


Do 28 września uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.  Konkursy mają pomóc w lepszej realizacji unijnej strategii Europa 2020.

W I konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.
    
W II konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane  m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

W obu konkursach premiowane będą projekty, uwzględniające kształcenie w języku angielskim i obejmujące wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków.
- Dziś w interesie każdej uczelni jest, by umiała porozumieć się z partnerami z sektora gospodarki i potrafiła trafnie zidentyfikować obszary tej współpracy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Oba konkursy to dla polskich uczelni ogromna szansa. Właśnie teraz w wyniku ustawowych zobowiązań tworzą nowe, autorskie programy studiów, nakierowane nie tylko na przekazywanie gruntownej wiedzy, ale też kształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Dzięki dodatkowym funduszom uczelnie mogą w nich uwzględnić rozwiązania szczególnie pożądane przez studentów: zwiększoną liczbę zajęć praktycznych, szkolenia u potencjalnych pracodawców czy kursy uzupełniające - dodaje minister.


Konkursy NCBR to kolejne działanie, które ma ułatwić uczelniom współpracę z pracodawcami i dostosowanie studiów do wymogów lokalnych i globalnych rynków pracy.
W czerwcu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na najlepsze programy kształcenia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji. Programy mają koncentrować się na efektach kształcenia i poza wiedzą merytoryczną, uwzględniać też praktyczne przygotowanie studentów.
Wydziały, które opracują najlepsze programy studiów lub wdrażają zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia, uzyskają dotację na poziomie 1 miliona złotych. Pula tego konkursu to 60 mln zł.
MNiSW wyłoniło też 28 najlepszych w kraju kierunków studiów - realizujące je 25 wydziałów z uczelni w całej Polsce otrzymają w kolejnych trzech latach łącznie nawet 3 mln zł projakościowej dotacji.


Dodatkowe informacje o konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Opierając się na celach, jakie Komisja Europejska wyznaczyła w strategii Europa 2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyodrębniło kluczowe dla wzmocnienia kadr polskiej gospodarki obszary:

Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz
Obszar rozwiązań technologicznych w projektowania procesów przemysłowych i przetwórczych: Automatyka, Robotyka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechatronika, Nanotechnologia, itp.
Budownictwo
Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu telewizyjnego, filmu, fotografii
Obszar techniczno-informatyczny
Obszar elektroniki i telekomunikacji
Energetyka
Logistyka
Inżynieria środowiska, ochrona środowiska
Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych, ochrony środowiska
Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, terapia genowa


W ramach obu konkursów finansowane będą:

I konkurs

 • przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich
 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier
 • współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania
 • tworzenie i  wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku
 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących
 

II konkurs

 • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów podyplomowych
 • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej
 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących  zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej
 


Szczególnie wysoko ocenione zostaną projekty:

 • przewidujące realizację w języku angielskim całości zajęć na kierunku studiów I, II lub III stopnia
 • zawierające działania skierowane do aktywnych zawodowo osób powyżej 45 lat,
 • przewidujące kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości lub zajęcia prowadzone przez praktyków.

Na dodatkowe punkty mogą liczyć także uczelnie, które otworzą kierunek dotyczący zagadnień: ekoinnowacje, odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, technologie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Konkursy realizowane są w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Nowe programy kształcenia mogą być realizowane do 2015 roku.

Więcej na stronie: /programy/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/

Wstecz