22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

14.06.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości  500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.cornet.online. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 28 września 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest pod adresem: www.cornet.online

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 września 2016 r. oraz w wersji papierowej 12 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:

Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „22. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Joanna Makocka

tel. +48 519 684 989

Kontakt w sprawach finansowych:

Marzena Cybulska

tel.:  + 48 22 39 07 395

Dokumenty do pobrania:

  1. Guidelines for Applicants CORNET 22nd Call for Proposals
  2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
  3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
  5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
  6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
  7. Formularz ewaluacyjny

 

Wstecz