Aktualizacja - zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników oceny wg kryteriów wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru konkursu 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

15.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje,że w ramach zakończonej procedury odwoławczej dotyczącej protestów złożonych w trzeciej rundzie naboru w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” załącza zaktualizowaną listę projektów realizowanych przez MŚP. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_MŚP_trzecia częściowa – procedura odwoławcza_aktualizacja

Wstecz