Audyt zewnętrzny w projekcie PO PC

10.04.2019

Informujemy, że 1 października 2018 r. w wyniku zmian przepisów wprowadzonych pakietem „Konstytucja dla Nauki” została uchylona ustawa o zasadach finansowania nauki. Art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki stanowił o obowiązkowym audycie zewnętrznym dla projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, z wyłączeniem projektów podlegających audytowi na podstawie przepisów odrębnych. Szczegóły takiego audytu określało Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

W konsekwencji, w ramach tych umów o dofinansowanie, których postanowienia odwoływały się do uchylonej ustawy o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzenia wykonawczego, na Grantobiorcach PO PC przestał ciążyć obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projektach na wyżej wymienionych zasadach. Tym samym, od 1 października 2018 r. nie ma obowiązku przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach realizowanych na mocy umów o dofinansowanie, w których wygasła ww. podstawa prawna.

Beneficjent PO PC, pomimo uchylenia przepisów rangi ustawowej, uruchomi nowe regulacje w zakresie audytu zewnętrznego w formie aneksów do już podpisanych umów.

W związku z tym Beneficjant PO PC wskazuje na konieczność przeprowadzenia przez Grantobiorców audytu zewnętrznego w zakresie i na zasadach określonych w umowach o dofinansowanie w działaniach PO PC, jeżeli przesłanki do ich przeprowadzenia ziszczą się po podpisaniu planowanych aneksów do umów.

Wstecz