Audyt zewnętrzny w projekcie POPC – aktualizacja dot. III konkursu

09.08.2019

Informujemy, że zgodnie z Wzorcowymi postanowieniami umowy o powierzenie grantu w ramach POPC będącymi załącznikiem 2 do Regulaminu konkursu nr III, Projekt podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu.

Audyt powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z Projektem. Sprawozdanie z audytu Grantobiorca przechowuje przez okres, o którym mowa w ust. 13 § 16 i udostępnia na każde żądanie Centrum. Podmiot przeprowadzający audyt jest wybierany przez Grantobiorcę z zachowaniem zasad, o których mowa w § 13 Umowy i musi spełniać warunki określone w art. 286 ufp. Audytorem nie może być podmiot zależny od audytowanego podmiotu jak również podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie Grantobiorców, którzy podpiszą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o powierzenie grantu w ramach III konkursu. Grantobiorcy realizujący projekty w ramach I oraz II konkursu mają obowiązek realizacji audytu na zasadach określonych w podpisanych umowach.

Wstecz