Audyt zewnętrzny w projektach POIR

06.12.2018

„Informujemy, że 1 października 2018 r. w wyniku zmian przepisów wprowadzonych pakietem „Konstytucja dla Nauki” została uchylona ustawa o zasadach finansowania nauki. Art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki stanowił o obowiązkowym audycie zewnętrznym dla projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, z wyłączeniem projektów podlegających audytowi na podstawie przepisów odrębnych. Szczegóły takiego audytu określało Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Na mocy postanowień umowy o dofinansowanie odwołującej się do uchylonej ustawy, na beneficjentach POIR spoczywał obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projektach na wyżej wymienionych zasadach. W związku ze zmianami, od 1 października 2018 r. beneficjenci POIR nie mają obowiązku przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach, ponieważ odpadła podstawa prawna.

Mimo uchylenia stosownych przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki, Instytucja Pośrednicząca POIR zaleca beneficjentom przeprowadzenie audytu zewnętrznego na dotychczasowych zasadach. Koszty audytu zewnętrznego nadal stanowią koszt kwalifikowalny w projektach POIR.”

Wstecz