Częściowe zakończenie oceny wniosków złożonych w czwartej rundzie naboru, trwającej od 1 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r., w ramach konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka”

10.05.2019

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu z 9 maja 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została pierwsza część oceny wg. kryteriów dla projektów złożonych w ramach czwartej rundy konkursu trwającej od 1 do 14 grudnia 2018 r. W ramach czwartej rundy wpłynęły 333 wnioski.

Na dzień 9 maja 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę 155 wniosków. Na częściowej liście projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzonej w dniu 10 maja 2019 r. do dofinansowania wybranych zostało 47 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 223 337 255,83 PLN. 108 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Po zakończeniu oceny pozostałych wniosków o dofinansowanie złożonych w czwartej rundzie sporządzona zostanie zbiorcza lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania uwzględniająca wszystkie projektu poddane ocenie w bieżącej rundzie.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – CZWARTA RUNDA_cząstkowa

Wstecz