ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie

19.12.2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

Transnational Call for Research & Innovation Projects in Maritime and Marine Technologies

Temat konkursu:

Maritime and Marine Technologies for a new Era

Zakres konkursu Five Priority Areas (PAs):

PA1: Environmentally friendly maritime technologies

PA2: Development of novel materials and structures

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

PA4: Advanced manufacturing and production

PA5: Safety and security

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Argentyna,
 • Białoruś,
 • Belgia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • RPA,
 • Rumunia,
 • Turcja,
 • Włochy.

Data otwarcia naboru wniosków:

15.12.2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

31.03.2017 r., 17:00 CET

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 08.09.2017 r. godz. 17:00 CET.

Nabór wniosków:

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro:

kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,445

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Karolina Janczykowska

tel: 515 061 554, 22 39 07 293

fax: +48 22 201 34 08

Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Natalia Dębecka

tel.: +48 22 39 07 145

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

 

Kontakt w ERA-NET MarTERA:

Sekretariat konkursu:

Filiz Aslan

+49 30 20199-554

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz