ERA-Net SG+ RegSys - Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie (co-funded call)

23.05.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 23 maja 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

ERA-Net SG+ RegSys, konkurs co-fund (ERA-NET SES, 2018 call)

Temat konkursu

Integrated Local and Regional Energy Systems

Zakres konkursu

Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań, które umożliwią stworzenie inteligentnych i zintegrowanych systemów energetycznych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie danych regionów i społeczności lokalnych.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

Państwo/region Nazwa agencji finansującej Skrót
Austria The Austrian Research Promotion Agency FFG
Austria Climate and Energy Fund KLIEN
Belgium - Flanders Flanders Innovation and Entrepreneurship VLAIO
Belgium - Wallonia Public Service of Wallonia SPW
Denmark Innovation Fund Denmark IFD
France The French Environment and Energy Management ADEME
Germany Forschungszentrum Jülich GmbH PtJ
Hungary EMZETI KUTNATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL NKFIH
Ireland The sustainable Energy Authority of Ireland SEAI
Israel Ministry of Energy MOE
Italy MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  MIUR
Netherlands The Netherlands Organisation for Scientific Research  NWO
Norway Research Council of Norway RCN
Poland National Centre for Research and Development NCBR
Romania Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding UEFISCDI
Scotland SCOTTISH ENTERPRISE Scotent
Spain CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL E.P.E. CDTI
Sweden Swedish Energy Agency SWEA
Switzerland Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications. DETEC-SFOE
Switzerland Innosuisse –  Swiss Innovation Agency Innosuisse
Turkey The Scientific and Technological Research Council of Turkey TÜBİTAK

Wnioskodawcy

  • Przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie)
  • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/organizacja badawcza)

Data otwarcia naboru project-outlines

23 maja 2018 r.

Data zamknięcia naboru project-outlines

11 września 2018 r., godz. 14:00 CEST

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018   

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych (full proposals)

2 listopada 2018 r., godz. 14:00 CET

Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (18.09-2.11.2018 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.

Data naboru wniosków krajowych

Drugi kwartał 2019 r. 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 23 maja 2018 roku: 1 EUR =  4,3088 PLN

Status prawny konkursu

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 87, ze zm.);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.); 
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Jolanta Drożdż

tel.: +48 22 39 07 106

Sekcja programów międzynarodowych

Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska

tel.: +48 22  45 67 547

Sekcja finansowania projektów B+R

Dział finansowy

Kontakt w ERA.Net SG+ RegSys (ERA-NET SES):

ERA-Net SES Call Management

Fredrik Lundstrom, Karina Barnholt Klepper

Strona internetowa programu

Materiały do pobrania:

Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU), wzorem deklaracji wekslowej oraz wzorem umowy, zamieszczonymi na stronie NCBR

Wstecz