FAQ dotyczący konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”

18.04.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje FAQ dotyczący konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Wstecz