Harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19

04.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19.

Harmonogram konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19

Termin składania wniosków:
od dnia 31 października 2019 r. (godz. 08:15) do 2 grudnia 2019 r. (godz. 14:00)

Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie

Rejestracja wniosków oraz wstępna weryfikacja ich poprawności

n+ 14 dni

Poprawienie braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek przez wnioskodawcę

7 dni  - od dnia następnego po dniu otrzymania wezwania

Weryfikacja uzupełnień

do 7 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnienia lub poprawy oczywistych omyłek

Ocena merytoryczna wniosków

Ocena merytoryczna wniosków

n + 60 dni

Negocjacje

styczeń 2020 r. – luty 2020 r.

Rozstrzygnięcie

Opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania

Nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Protesty

Wniesienie protestu przez wnioskodawcę

14 dni
od doręczenia pisma informującego o wyniku oceny projektu

Poprawienie protestu niespełniającego wymogów

7 dni

Rozpatrzenie protestu przez IOK

21 dni
w uzasadnionych przypadkach 45 dni

Wstecz