I etap M-ERA.NET Call 2013

10.07.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET.
 
Konkurs obejmuje następujące tematy:


Composite Technology


Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings


Integrated Computational Materials Engineering


Materials for Health


Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies
 
NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.
 
Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission/call-2013

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.


Termin zakończenia pierwszego etapu mija 30 października 2013 roku.
 
Drugi etap przebiega równolegle na poziomie międzynarodowym i krajowym. Polega on na złożeniu pełnego wniosku w języku angielskim w systemie elektronicznym oraz na przesłaniu do NCBR w języku polskim wniosku o dofinansowanie z NCBR. Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:

Po dokonaniu oceny wniosków (napisanych w języku angielskim) przez międzynarodowy panel ekspertów i ustaleniu listy rankingowej, wnioski o dofinansowanie NCBR zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Termin zakończenia drugiego etapu mija 25 marca 2014 roku.
 

Więcej informacji na stronie m-era.net/joint-call-2013
 

Kontakt w NCBR:

Maciej Jędrzejek

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 160

kom.: +48 519 684 052


Do pobrania:
 
Call Announcement
Guide for Proposers
Frequently Asked Questions
Pre Proposal


Zasady udziału polskich podmiotów
Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411)

 

Wstecz