III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

10.06.2016

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:

  1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:biostrateg-at-ncbr.gov.pl

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).

Pliki do pobrania:

Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Wstecz