Informacja o skierowaniu wniosków w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 do etapu negocjacji

15.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

Informacja o skierowaniu wniosku do negocjacji zostanie przesłana na ręce osoby wskazanej w pkt 2.7 wniosku o dofinansowanie.

Wstecz