Informacja o wynikach (częściowych) oceny projektów w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 "Uczelnia dostęna II"

13.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 13 października 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 83 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną, a 68 jest rekomendowanych do dofinansowania.

Z uwagi na blisko dwukrotne przekroczenie alokacji przewidzianej na konkurs, IP przeprowadziła w pierwszej kolejności negocjacje z Wnioskodawcami projektów, które uplasowały się na miejscach od 1 do 33. Publikowana lista rankingowa ma zatem charakter częściowy i obejmuje jedynie te właśnie wnioski:


Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawców w najbliższym czasie pocztą elektroniczną (ePUAP).

Jednocześnie IP informuję, że łączna wartość ww. wniosków wynosi ostatecznie 144 227 389,58 PLN, w tym kwota dofinansowania 139 804 917,30 PLN. Uwzględniając wysokość alokacji zabezpieczonej na konkurs (150 000 000,00 PLN), IP zainicjuje negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami (1-2 wnioski). Decyzja o ewentualnych negocjacjach z kolejnymi Wnioskodawcami będzie podejmowana przez IP sukcesywnie, w miarę generowanie środków na Osi III i Działaniu 3.5 i przy uwzględnieniu decyzji kierownictwa NCBR i Instytucji Zarządzającej PO WER.

Wstecz