Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

21.03.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 435 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Wstecz