Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 3/EFI/POWER/3.1/2016

14.11.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 9 listopada 2016 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Edukacja Filozoficzna nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 46 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

  • 22 wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały wskazane do dofinansowania

lista projektów ocenionych pozytywnie (skan dokumentu) 

  • 24 wnioski uzyskały ocenę negatywną

lista projektów ocenionych negatywnie (skan dokumentu)

     

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Wstecz