Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

08.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

Łączna kwota dofinansowania 196 pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 259 942 331, 71 PLN przy dostępnej alokacji na konkurs: 150 000 000 PLN. W związku z powyższym Instytucja Organizująca Konkurs podjęła, na podstawie pkt II.4 regulaminu konkursu, decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji do kwoty umożliwiającej dofinansowanie wszystkich 196 projektów.

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Wstecz