Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16

07.07.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 05 lipca 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 60 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Wstecz