Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17

29.11.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 29 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 10 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą do wnioskodawców.

Wstecz