Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr 2/POKL/4.1.1/staże/2013

26.02.2014

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje że w dniu 6 lutego 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.1.1/staże/2013 w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 176 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/staże/2013, z czego:

  • 76 wniosków uzyskało ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów)


Z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie do dofinansowania skierowano 24 wnioski.

  • 99 wniosków uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów)
  • 1 wniosek został wycofany po ocenie formalnej


Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana pocztą na adres osoby wskazanej w pkt 2.6 wniosku.

Wstecz